ذوب ایران

خرید ضایعات فلزات و اهن الات از خرده بار تا عمده بار

ذوب ایران

خرید ضایعات فلزات و اهن الات از خرده بار تا عمده بار

شرکت ذوب ایران در زمینه خرید ضایعات اهن الات و انواع فلزات و  خرید ضایعات کارخانه ها فعالیت دارد